+38 (044) 581-79-54

Порядок дій вкладника банку у випадку його ймовірної неплатоспроможності

 

Коломієць Роман

юрист  Юридичної компанії «Бі ен Сі» 

 

 

Договір банківського вкладу є специфічним різновидом договору банківського рахунка, на що, зокрема, вказує поширення в ч. З ст. 1058 Цивільного Кодексу на відносини банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, положень про договір банківського рахунка (гл. 72 ЦК).

Частиною 3 ст.1068 Цивільного кодексу визначено, що «банк зобов’язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом». Узгоджується це і з положенням ст.530 ЦК про виконання зобов’язання в установлений строк.

Згідно зі ст. 1058 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором

Стаття 1060 ЦК встановлює, що за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною, тобто не має жодної юридичної  сили Заборона затримувати гроші і розпоряджатися грошима клієнта банком, всупереч його волі закріплена також в ст. 1074 ЦК.

Що гарантує держава фізичним особам вкладникам?

 • Згідно з Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» фонд гарантує кожному вкладнику банку (виключно фізичним особам) відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 000 грн., незалежно від кількості вкладів в одному банку (стаття 26 ЗаконуУкраїни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).
 •  Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
 •  Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.


Наслідки неплатоспроможності Банку для вкладників - фізичних осіб до 200 000 грн.

 1. Під час тимчасової адміністрації

Виплати коштів здійснює сам неплатоспроможний банк у межах його фінансових можливостей, але не більше 200 тис грн. Така виплата на етапі тимчасової адміністрації є необов'язковою і здійснюється за вкладами строк дії яких закінчено.

 1. Після прийняття рішення про ліквідацію з виплатою Фондом

Виплати здійснює Фонд (до 200 000 грн. лише фізичним особам).

  Незалежно від закінчення строку договору вкладу.

Протягом 3 днів з дня рішення ліквідацію формується повний перелік вкладників до 200 000 грн.

Протягом 30 робочих днів з дня початку виплат – виплата по 200 000 грн. у відділеннях банка-агента.

Після 30 днів - виплати відбуватимуться за результатом розгляду індивідуальних письмових звернень вкладників (заяв) до Фонду.

Наслідки неплатоспроможності Банку для юридичних осіб, ФО-П та понад 200 000 грн.

 • Вимоги вкладників - фізичних осіб у частині, що перевищує 200 000 грн. задовольняються в порядку черговості (4 черга) після початку реалізації майна Банку, чому передує заявлення кредиторських вимог та їх включення до реєстру.
 • Юридичні особи та СПД ФО, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань, є кредиторами банку і задоволення таких вимог кредиторів банку здійснюється у 7 чергу, за рахунок коштів, одержаних в результаті реалізації і продажу майна банку.

Як повернути вклад понад 200 000 грн. на етапі до введення Тимчасової Адміністрації

 1. Позов про стягнення заборгованості/ повернення вкладу/ зобов'язання виконати платіж:

(Стаття 37 Закону України «Про Виконавче провадження» передбачає обов'язкове зупинення виконавчого провадження)

 1. «Роздроблення» вкладу на частини еквівалентні 200 000 грн. на одну особу (в т.ч. переведення з рахунку ФО-П чи юридичної особи на рахунки фізичних осіб). (Ризик визнання нікчемним)

Роздроблення вкладу можливо здійснити наступними способами:

 1. Передача права особі за договором дарування.
 2. Передача права вимоги іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
 3. Внесення змін в договір банківського вкладу на користь третьої особи – (вигододержувача).
  1. Банківський депозит, як і будь-яке інше майно, можна дарувати або заповідати у спадок.

Відповідно до статті 717 ЦК України за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Предметом договору дарування може бути будь-яке майно (як індивідуально визначені речі, так і речі, визначені родовими ознаками), не вилучене з товарообігу і яке може бути у власності особи, яким воно дарується. Згідно Стаття 718 ЦК України, подарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші й цінні папери, а також нерухомі речі. Даром можуть бути також майнові права, якими вже володіє дарувальник, або які можуть виникнути в майбутньому.

Частиною 5 ст. 719 ЦК України встановлено письмову форму та обов’язкове нотаріальне посвідчення щодо договору дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Тобтонеобхідно скласти договір дарування і засвідчити його у нотаріуса. У ньому обов'язково потрібно вказати номер депозитного договору, дату його відкриття і загальну суму вкладу, а також ПІБ того, кому дарується депозит, його паспортні дані та ідентифікаційний код.

Після підписання договору дарування та засвідченняйогоу нотаріуса депозит переходить обдарованому.

В подальшому необхідно звернутись до банку із спільною заявою про реєстрацію переходу права власності на грошові кошти  (вклад) та переоформлення банківського вкладу на обдаровану особу.

Відсутність у особи під час укладення договору дарування волевиявлення на безоплатну передачу майна у власність обдаровуваного й передача його за умови вчинення на користь дарувальника будь-якої дії майнового або немайнового характеру, усупереч вимогам статті 717 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), є підставою для визнання договору дарування недійсним на підставі частини третьої статті 203 та статті 229 ЦК України.

Враховуючи зазначене, після укладання договору дарування необхідно додатково врегулювати правовідносини щодо отримання дарувальником (власник банківського вкладу) грошових коштів або вчинення дій майнового характеру.

Є інша точка зору відповідно до якої, виходячи зі змісту і норм статті 718 Цивільного кодексу України (предмет договору дарування), п. 3, 4 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», гарантований внесок - це не просто гроші, а гроші, передані банку конкретною людиною на договірних умовах. Таким чином, вклад, як такий, подарувати неможливо. Договір дарування не зробить обдарованого вкладником в розумінні Фонду - він не підписував договір з банком, відповідно, Фонд відмовиться виплачувати внесок цієї людини.

Тому щоб обидва вклади гарантувалися, необхідно один з вкладів отримати в банку, розірвавши депозитний договір, і оформити депозит на іншу особу (одного з подружжя, батьків чи дітей). Новий власник депозиту в такому випадку зобов'язаний підписати депозитний договір, а сума вкладу не повинна перевищувати гарантовану суму - тобто 200 тис. грн. (еквівалент в іноземній валюті).

 1. Щодо укладення договору відступлення права вимоги.

Передання права вимоги, згідно з ч. 1 ст. 512 ЦК України, є одним із способів заміни кредитора в зобов'язанні. Причому така операція не може бути як самостійне зобов'язання, а лише як похідна операція з основного зобов'язання.

Зобов'язання — це правовідносини, в яких одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст. 509 ЦК України).

Таким чином, передання права вимоги полягає в тому, що кредитор поступається своїм правом вимагати виконання зобов'язання іншій особі — новому кредиторові. А новий кредитор відтепер має право вимагати від боржника виконання зобов'язання.

До нового кредитора переходять права первинного кредитора в обсязі і на умовах, які існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 ЦКУ). Тобто до нового кредитора переходить не лише право в тому обсязі і на тих умовах, на яких воно існувало у первинного кредитора в момент відступлення, але і права, які забезпечують або гарантують виконання зобов'язання (порука, застава, гарантія, утримання тощо). Ті права, які переходять від первинного кредитора до нового, можуть бути змінені законом або договором, але такі зміни не повинні спричинити погіршення матеріального стану боржника. Водночас зміна прав нового кредитора може бути лише на зменшення.

Для заміни кредитора в зобов'язанні згоди боржника не потрібно, якщо інше не встановлено договором, в якому замінюється кредитор, або законом. Але при цьому боржника слід письмово повідомити про те, що відбулася заміна кредитора, інакше виконання боржником свого зобов'язання первинному кредитору вважатиметься необхідним (ст. 516 ЦК України).

Під час укладення договору передання права вимоги слід звернути увагу на таке. У ЦК України перелік істотних умов таких договорів не передбачений. Однак, згідно з ст. 512 - 519 ЦК України, такими умовами можуть бути:

-зобов'язання, право вимоги, за яким відступається (номер, дата та предмет договору);

-обсяг і умови переходу прав до нового кредитора за зобов'язанням;

-порядок і терміни письмового повідомлення боржника про передання права вимоги;

-перелік документів, які первинний кредитор зобов'язаний передати новому;

-відповідальність первинного кредитора перед новим за недійсність відступленої йому вимоги.

Отже, за договором відступлення права вимоги:

-не передбачається плата (винагорода);

-права вимоги передаються в тому обсязі, в якому існують, інакше це може вважатися прихованою платою (винагородою);

-новий кредитор перераховує кошти первинному кредитору лише після отримання їх від боржника.

 1. «Поєднання» із боржником. Ризик визнання нікчемним

У відповідності до положень ч. 1  ст. 601 ЦК України зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги.

Вимоги, які можуть підлягати зарахуванню, мають відповідати таким умовам: 1) бути зустрічними; 2) бути однорідними (зараховуватися можуть вимоги про передачу речей одного роду, у зв'язку з чим зарахування як спосіб припинення зазвичай застосовується до зобов'язань по передачі родових речей, зокрема грошей). Правило про однорідність вимог розповсюджується на їх правову природу, але не стосується підстави виникнення такої вимоги. Отже, допускається зарахування однорідних вимог, які випливають із різних підстав (різних договорів тощо); 3) строк виконання щодо таких вимог настав, не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахуванням можуть бути припинені зобов'язання на будь-якій стадії їх існування.

За ч. 2 ст. 601 ЦК України зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

Тобто, як вбачається з ч.2 ст. 601 ЦК України, заяви однієї сторони достатньо для проведення зарахування.

Отже, зарахування є одностороннім правочином, для нього достатньо заяви однієї сторони.

Враховуючи зазначене, процедура заліку зустрічних однорідних вимог наступна:

1) сторона, яка хоче провести залік однорідних зустрічних вимог, направляє іншій стороні заяву;

2) у випадку наявності заліку зустрічних однорідних вимог із контрагентом і за відсутності заборон в договорі щодо проведення такого заліку, інша сторона відсилає відповідь (повідомлення) про залік зустрічних однорідних вимог.

Однак, необхідно звернути увагу на наступне.

Вимоги Закону України "Про банки і банківську діяльність" не допускають під час ліквідації банку задоволення вимог кредиторів банку окремо від ліквідаційної процедури.

Відповідно до вимог ст. 91 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора наступили певні правові наслідки, у тому числі банківська діяльність банку завершилась закінченням технологічного циклу конкретних операцій, були закриті кореспондентські рахунки банку, діючим є тільки рахунок, відкритий ліквідатором банку для здійснення ліквідаційної процедури.

Так, одержані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення визнаних ліквідатором вимог кредиторів банку, яке здійснюється у черговості, встановленій статтею 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Таким чином, в разі заміни кредитора у зобов'язанні первісний кредитор повністю або у визначеній частині вибуває із зобов'язання, а на його місце приходить новий кредитор.

Отже, до нового кредитора переходять всі права первісних кредиторів і він отримав право вимагати від банку виплати в обсязі тих же прав та умов, які існували на момент підписання договору, в тому числі і щодо задоволення вимог у визначеній певній черговості кредиторів у відповідності до ст. 96 Закону "Про банки і банківську діяльність."

За таких обставин залік зустрічних однорідних вимог між кредитором та боржником в період здійснення ліквідаційної процедури банка може бути трактований як такий, що не може бути проведеним, оскільки це фактично є погашенням вимог кредитора в порушення порядку, встановленого ст.ст. 93, 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та поза межами встановленої ліквідаційної процедури.

Судова практика щодо поєднання боржника та кредитора в одній особі:

 1. Проти поєднання боржника та кредитора в одній особі:

Ст.606 ЦКУ передбачає поєднання боржника і кредитора поза волею сторін;

Грошові зобов’язання за кредитним договором та договором вкладу не можуть вважатися єдиним зобов’язанням в розумінні статті 606 ЦКУ .

 •  Постанова ВГСУ від 04 лютого 2015 року Справа № 922/2964/14
 •  Постанова ВГСУ від 19 січня 2015 року Справа № 922/3316/14  
 • Постанова ВГСУ від № 922/3315/14 від 26 січня 2015 року
 1. На користь поєднання
 •   Ухвала ВССУ від 24 вересня 2014 року, Справа № 6-17645св14, згідно якої підтверджено законність припинення зобов’язання з підстав, передбачених ст. 606 ЦКУ. В тому числі в ухвалі зазначено, що доводи Фонду, що зводяться до неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій статті 601 ЦКУ не можуть бути підставою для скасування оскаржуваних судових рішень, оскільки, вирішуючи справу, суди керувалися статтею 606 ЦКУ, на яку позивач посилався як на підставу позовних вимог.
 •  Постанова ВГСУ від 18 листопада 2014 року Справа № 916/1706/14
 •  Постанова ВГСУ від 22 лютого 2012 р. у справі № 33/206
 1. В інших випадках - очікування виплат Фондом (200 000 грн.)/ санації Банку.

Роздроблення депозитів

 Існує роз'яснення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо визначення договорів банківського вкладу або банківського рахунку нікчемними від 27 січня 2015 року.

 • Так, підстави для визнання правочину (у тому числі договору) нікчемним визначені, зокрема, у частині третій статті 38 Закону.

Правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з таких підстав:

1) банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без встановлення обов'язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;

2) банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов'язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим;

3) банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов'язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору;

4) банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна;

5) банк прийняв на себе зобов'язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно доЗакону України "Про банки і банківську діяльність";

6) банк уклав кредитні договори, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

7) банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

8) банк уклав правочин (у тому числі договір) з пов'язаною особою банку, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства України.

 •  Однак цим правом щодо визнання договорів банківського вкладу або банківського рахунку нікчемними уповноважена особа Фонду користується лише у разі, якщо вкладники "розбивають" вклади у сумі понад 200 тис. грн. на кілька вкладів, або якщо рахунки відкриваються з порушенням законодавства (наприклад, наявність постанови Національного банку України, якою запроваджена заборона банку на відкриття нових рахунків фізичним особам. Таке обмеження, як правило, встановлюється при наданні банку статусу проблемного).

Таким чином, у разі визнання за рішенням уповноваженої особи Фонду договору банківського вкладу або банківського рахунку нікчемним, кошти вкладника мають бути повернуті на рахунок, з якого вони були перераховані за договором, що визнаний нікчемним.

Судова практика щодо роздроблення депозитів

 1. Проти вкладника
 • Постанова Окружногоадміністративногосуду міста Києва від 29 січня 2015 року № 826/20847/14 «За даними, які були виявлені під час перевірки, ОСОБА_4 жодного вкладу в Банку не оформлював. Приблизно в цей же час та день з рахунку клієнта, на якому обліковувались 66 611,14  Євро, розподілялись на депозитні рахунки інших осіб в межах гривневого еквіваленту до 200 000 грн. Крім того, при проведенні перевірки встановлено, що особисто позивач не вносив кошти за договором вкладу. Згідно наданої квитанції кошти на депозитний рахунок були перераховані з поточного рахунку ОСОБА_7. Спірним договором не передбачено можливості перерахування коштів на вкладний рахунок позивача третьою особою, що також підтверджує обставини його нікчемності. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42708524
 • Постанова ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА від 27 січня 2015 року № 826/20419/14 «Під час перевірки встановлено, що кошти на рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_4, надходили внаслідок так званого «дроблення» рахунку іншого клієнта.»http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42612935
 1. На боці вкладника
 • Постанова Окружногоадміністративногосуду міста Києва №826/20776/14 від 07 травня 2015 року  «Дроблення великих вкладів фізосіб перед введенням в банки тимчасових адміністрацій з метою отримання не однієї, а кількох положеннях від держави компенсацій (до 200 тис. грн.) – не є протизаконним».

Як повернути депозит після введення Тимчасової Адміністрації

 1. Звернення до суду із позовами про виплату вкладу після введення Тимчасової адміністрації є малоефективним, позови не задовольняють, а відкрите виконавче провадження зупиняється.
 2. Поєднання боржника і кредитора в одній особі (стаття 606 ЦКУ – зобов'язання припиняється поєднанням боржника і кредитора в одній особі)

Що залишається?

Очікувати завершення ліквідації і виплат в порядку черговості.

 

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"