+38 (044) 581-79-54

Правовий статус неприбуткових організацій

15 січня 2014 року

Гаврилець Олександр Васильович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Загальні правила державної реєстрації юридичних осіб визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», нормами Цивільного та Господарського процесуального кодексів України.

Можливість надання статусу «неприбуткової» для установи чи організації визначна в одному законодавчому акті – в статті 157 Податкового кодексу України, у відповідності до якого організація включається державною податковою службою до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Неприбутковими установами та організаціями є такі внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, зокрема до них відносяться садівничі та гаражні кооперативи або товариства, утворені в порядку, визначеному законом;

Присвоєння установам та організаціям ознаки неприбутковості здійснюють державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції відповідно до такої структури ознаки: (0018) - садівничі та гаражні кооперативи або товариства, утворені в порядку, визначеному законом (підпункт "з" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до територіального органу ДПС нижчого рівня за її місцезнаходженням реєстраційну заяву, а також копії установчих документів.

За результатами розгляду заяви, установчих документів територіальним органом ДПС нижчого рівня за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про:

- внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру;

- відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру;

- присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості.

Рішення готується у двох примірниках - перший надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в територіальному органі ДПС нижчого рівня.

Реєстр включає такі види відомостей про неприбуткові установи та організації:

ідентифікаційні - найменування та код за ЄДРПОУ неприбуткової установи та організації;

довідкові - відомості про місцезнаходження, телефон неприбуткової установи та організації, прізвища, імена та по батькові керівника, головного бухгалтера, засновників, реєстраційні номери облікової картки платника податків або серії та номери їх паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС нижчого рівня і мають відмітку у паспорті);

реєстраційні - відомості про реєстрацію в органах державної влади, про взяття на облік - зняття з обліку в територіальному органі ДПС нижчого рівня;

економічні - відомості, які характеризують фінансово-економічні показники господарської діяльності неприбуткової установи та організації і справляння податку на прибуток.

Критерії віднесення установ та організацій до числа неприбуткових. Загальні норми щодо оподаткування неприбуткових організацій.

Неодмінними умовами, без додержання яких організацію не може буди включено до реєстру неприбуткових установ та організацій, є наявність в її установчих документах наступних норм:

1) у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

2) має бути вичерпним перелік видів її статутної діяльності. Порушенням цієї вимоги також вважається використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню.

У разі якщо доходи неприбуткових організацій, що за законом звільнені від оподаткування, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, доходи з яких звільнені від оподаткування, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При цьому сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Ставка податку на прибуток з таких доходів відповідно до Прикінцевих положень Податкового кодексу України становить:

– з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків;

– з 1 січня 2014 року - 16 відсотків.

Загалом, оподаткування неприбуткових установ та організацій здійснюється відповідно до статті 157 Податкового кодексу України.

Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених контролюючими органами в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів.

Примітка: до пасивних доходів неприбуткових організацій віднесені доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті. Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Не вважаються роялті платежі за отримання вказаних об'єктів у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.

Доходи або майно неприбуткових організацій, не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

У разі якщо неприбуткова організація отримує дохід з джерел, інших, ніж визначені вище, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

При визначенні сум оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.

З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, веде реєстр всіх неприбуткових організацій та їх відокремлених підрозділів, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями цього пункту.

Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому законодавством.

Державна реєстрація неприбуткових організацій здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законодавством.

Перереєстрація такої неприбуткової організації у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової організації.

У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Під терміном "основна діяльність" для цілей цього підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації).

До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями, особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій. Кабінет Міністрів України може вводити тимчасові обмеження щодо поширення норм цього пункту на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі, якщо такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатковуються цим податком та надають аналогічні товари, виконують роботи, надають послуги, про таке порушення. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

Відкриття банківського рахунку неприбуткової організації

Для відкриття рахунку банку зазвичай необхідно надати наступний перелік документів:

• Нотаріально посвідчені картки з відбитками печатки організації та зразками підписів осіб, яким надається право першого і другого підписів банківських документів (в 2-х екземплярах);

• Нотаріально посвідчена копія статуту;

• Копія свідоцтва про державну реєстрацію;

• Копію документа, що підтверджує взяття організації на податковий облік (довідка 4-ОПП);

• Копію документа, що підтверджує реєстрацію організації як платника соціальних страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

• Копію повідомлення про взяття на облік в Пенсійному фонді України;

• Копії протоколу загальних зборів (вищого органу управління організації), наказу або іншого документу, що підтверджує призначення на посаду керівника організації та інших осіб, яким буде надано право першого або другого підпису банківських документів;

• Копію Довідки з Державного управління статистики;

• Копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру осіб, яким надано право першого і другого підпису банківських документів.

Даний перелік може незначним чином варіюватися залежно від вимог кожного конкретного банку.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"