+38 (044) 581-79-54

Щодо призначення відповідальних за електрогосподарство на підприємстві

Бондар Роман Вікторович

старший юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат

9 вересня 2017 року

Міненерго в листі від 27.07.2015 р. № 03/14-3872 наголошує, що для забезпечення безпечної та надiйної експлуатацiї електроустановок у споживача, як правило,  створюється електротехнiчна служба (вiддiл, група) з необхiдною кiлькiстю електротехнiчних працiвникiв, залежно вiд класу напруги живлення, складностi робiт з обслуговування електроустановок. Для безпосереднього виконання функцiй щодо органiзацiї експлуатацiї електроустановок керiвник споживача своїм розпорядчим документом має призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство, й особу, яка замiщатиме її в разi вiдсутностi (вiдпустка, хвороба).

Розпорядчий документ щодо призначення особи, вiдповiдальної за електрогосподарство, й особи, яка замiщатиме її, видається пiсля успiшної перевiрки знань із питань технiчної експлуатацiї електроустановок, пожежної безпеки й охорони працi та присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.

Особа, вiдповiдальна за електрогосподарство споживача, повинна мати вiдповiдну групу з електробезпеки та вищу освiту за вiдповiдним напрямом (спецiальнiстю) енергетичного профiлю, а також стаж роботи за цим напрямом.

У разi якщо в споживача використовуються електроустановки II та III категорiй із надiйностi електропостачання на напругу до 1 кВ допускається, як виняток, призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство споживача, із числа працiвникiв, котрі мають групу з електробезпеки не нижче IV і стаж роботи.

Керiвники та спецiалiсти технологiчних служб, особа, вiдповiдальна за електрогосподарство споживача, у межах своїх повноважень вiдповiдають за належне виконання вимог, передбачених відповідними правилами та посадовими iнструкцiями.

Призначення відповідального за електрогосподарство

Попередньо особи мають успішно пройти перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці та отримати ІV групу з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1 кВ або V групу — для електроустановок напругою понад 1 кВ.

 Отже, особа, відповідальна за електрогосподарство, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та вищу освіту за напрямом (спеціальністю) енергетичного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом:

 • для особи з повною вищою освітою (з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр) — не менше 1 року;
 • для особи з неповною та базовою вищою освітою (з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, бакалавр) — не менше 2 років.

У разі використання електроустановок II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ відповідальним за електрогосподарство дозволено призначати особу з числа працівників, які мають групу з електробезпеки не нижче ІV та стаж роботи:

 • з професійно-технічною освітою за відповідним напрямом (спеціальністю) — не менше 3 років;
 • з повною загальною середньою освітою, яка пройшла спеціальну підготовку, — не менше 4 років.

Якщо створювати електротехнічну службу, відділ чи групу економічно недоцільно, електроустановки можна передати за договором на обслуговування спеціалізованій організації.

Законодавство передбачає, що виконувати обов’язки відповідального за електрогосподарство, або його заступника, може особа за сумісництвом.

Також обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство, дозволено покладати на головного енергетика або його заступника. Якщо потужність електроустановок не перевищує 10 кВт, можна не призначати заступника відповідального за електрогосподарство.

Керівник після проведення йому електропередавальною організацією інструктажу з питань технічної експлуатації електроустановок у обсязі, що відповідає ІІ групі з електробезпеки, відповідає за організацію технічної та безпечної експлуатації таких електроустановок та умов електроспоживання. Інструктаж проводять під час укладання або переоформлення договору про постачання електричної енергії.

Визначення групи з електробезпеки

На виробництві рівень знань з електробезпеки визначає кваліфікаційна група з електробезпеки (далі — група з електробезпеки), вимоги до якої встановлюють:

Дані про мінімальний стаж роботи в електроустановках, достатній для присвоєння чергової групи з електробезпеки, визначені у додатку 1 до ПБЕЕС.

Відповідно до вимог ПТЕЕС та ПБЕЕС для отримання груп II–V працівники повинні:

 • мати чітке уявлення про небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановках;
 • знати та вміти застосовувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, необхідному для роботи;
 • знати будову і принцип дії електроустановок;
 • вміти практично надавати першу допомогу потерпілим у разі нещасних випадків.

Для отримання груп III, IV і V необхідно знати компонування електроустановок та вміти організувати безпечне проведення робіт. Для отримання групи V необхідно також чітко розуміти, чим обумовлені вимоги конкретних пунктів ПТЕЕС та ПБЕЕС.

Вимоги щодо групи з електробезпеки, яку повинні мати працівники під час виконання робіт, у різних галузях господарства визначені відповідними нормативно-правовими актами.

Група електробезпеки є показником фахового рівня працівника під час допуску до роботи з електроустановкою та по суті є індивідуальним дозволом для проведення робіт з обслуговування електроустановок.

І група з електробезпеки потрібна тим працівникам, які можуть залучатися до одноразових робіт в електроустановках як допоміжний персонал під наглядом електротехнічного персоналу та за інших умов, де може виникнути небезпека враження електрострумом від відкритих частин електроустановок, що перебувають під напругою.

ІІ група з електробезпеки потрібна тим працівникам, робота яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок або керуванням обладнанням, що має електропривід, відповідно до регламенту технологічного процесу.

ІІІ група з електробезпеки потрібна тим працівникам, робота яких пов’язана з організацією та утриманням електроустановок у робочому стані.

IV і вище групу з електробезпеки мають відповідальні (керівні) особи електротехнічних служб та особи, яких залучають до спеціальних видів робіт в електроустановках.

Варто зазначити, що у ПБЕЕС та ПТЕЕС немає вимоги щодо присвоєння групи з електробезпеки користувачам електропобутових і освітлювальних приладів, що встановлені у приміщеннях без підвищеної небезпеки і не розташовані у вибухо- та пожежонебезпечних зонах. У цьому разі вимоги електробезпеки регламентує Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00–4.12–05), яким передбачене проведення інструктажу з електробезпеки, що реєструють у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Присвоєння електротехнологічному персоналу групи з електробезпеки

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98), поширюються на працівників, які обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно.

Розділ 1.2 НПАОП 40.1-1.21-98 містить такі поняття:

 • технічне обслуговування — комплекс робіт із підтримання працездатності обладнання в період його використання; до технічного обслуговування електрообладнання належать випробування обладнання, пристроїв, огляд обладнання, підтяжка контактних з’єднань, доливання ізоляційного масла, випробування і вимірювання ізоляційних характеристик тощо;
 • оперативне обслуговування — комплекс робіт із ведення необхідного режиму роботи електроустановок; проведення перемикань, оглядів обладнання; підготовки до проведення ремонту (підготовка робочого місця, допуску); технічного обслуговування обладнання, що передбачене виробничими інструкціями працівників;
 • працівники електротехнологічні — працівники, посада або професія яких пов’язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, обов’язки яких не стосуються обслуговування його електроприводу.

Електротехнологічних працівників залучають до обслуговування установок електротехнологічних процесів (електрозварювання, електролізу, електротермії тощо), вантажопідіймальних механізмів, ручних електричних машин, переносних та пересувних струмоприймачів, складного енергонасиченого виробничо-технологічного обладнання, під час роботи якого необхідно постійно проводити технічний нагляд, зміну, коригування ведення технологічних режимів за допомогою штатних засобів регулювання електроапаратури, електроприводів. Електротехнологічні працівники виробничих цехів та дільниць, які експлуатують електротехнологічні установки, повинні мати групу з електробезпеки не нижче II, а керівники структурних підрозділів, яким безпосередньо підпорядковані електротехнологічні працівники, — групу з електробезпеки не нижчу, ніж у підлеглих працівників.

У розділі 1.2 НПАОП 40.1-1.21-98 відсутнє тлумачення поняття «неелектротехнічний працівник», але, як правило, під неелектротехнічним працівником розуміють особу, яку залучають до виконання робіт, де може виникнути небезпека враження електричним струмом. І група з електробезпеки потрібна тим працівникам, яких можуть залучати до одноразових робіт в електроустановках (як допоміжний персонал) під наглядом електротехнічного персоналу і де може виникнути небезпека враження електричним струмом від відкритих частин електроустановок, що перебувають під напругою.

Чи повинні столяр, машиніст, кухар, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель мати ІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки, варто зазначити наступне. Оскільки згідно з функціональними обов’язками цих працівників залучають до експлуатації електротехнічних пристроїв, а не до їх технічного обслуговування, то зазначені категорії працівників, по суті, є користувачами.

Формально підходячи, НПАОП 40.1-1.21-98 не містить вимог щодо присвоєння І групи з електробезпеки користувачам електропобутових і освітлювальних приладів, які розміщені в приміщеннях без підвищеної небезпеки і не перебувають у вибухо- та пожежонебезпечних зонах, до яких можуть бути віднесені працівники, зазначені у запитанні. У цьому разі щодо вимог електробезпеки слід керуватися Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05), яким передбачено проведення інструктажу з електробезпеки, а не присвоєння групи з електробезпеки.

Проведення інструктажів реєструють у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, відповідальним за ведення якого є безпосередній керівник робіт. Періодичність проведення інструктажу з електробезпеки визначають залежно від встановленої на підприємстві періодичності проведення повторних інструктажів з питань охорони праці. У посадової особи, яка проводить інструктаж з електробезпеки, не обов’язково має бути ІІІ група з електробезпеки. Це обумовлено, насамперед, тим, що оскільки Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб (додаток 4 до НПАОП 0.00-4.12-05) передбачено тему 5 «Електробезпека», то у разі проходження перевірки знань з питань охорони праці посадову особу вважають такою, що володіє знаннями з електробезпеки.

Головна мета проведення інструктажу з електробезпеки — ознайомлення працівника з основними вимогами щодо будови та безпечної експлуатації електротехнічних пристроїв, засобами електрозахисту та видами робіт, виконання яких потребує спеціальної (фахової) підготовки з безпечного ведення робіт та присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки.

Періодичність перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів для керівника підприємства і відповідального за електрогосподарство підприємства.

Відповідно до наведених нижче положень Наказу Міненерговугілля від 13.02.2012 №91 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»: 

Періодична перевірка знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів проводиться (п. 2.17):

 • первинне навчання та перевірка знань усіх працівників - до початку виконання роботи; 
 • для працівників, які безпосередньо організовують та проводять роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок чи виконують у них налагоджувальні, електромонтажні, ремонтні, профілактичні випробування або експлуатують електроустановки у вибухонебезпечних, пожежонебезпечних зонах, - один раз на рік; 
 • для адміністративно-технічних працівників, які не належать до попередньої групи, а також для членів комісій з перевірки знань - один раз на три роки. 

Забороняється допуск до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань у визначені строки.

Перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів проводять (п. 2.20):

 • у особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (головного енергетика, його заступника), та інших працівників - центральна комісія споживача з перевірки знань за участю в комісіях представника центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду; 
 • у осіб, відповідальних за електрогосподарство відповідного структурного підрозділу споживача, - центральна комісія споживача з перевірки знань або комісія з перевірки знань в окремому структурному підрозділі споживача за участю в зазначених комісіях особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (головний енергетик, його заступник).

Проведення перевірки знань в осіб, відповідальних за електрогосподарство споживачів, допускається в комісії іншого підприємства з аналогічними виробничими процесами або юридичної особи, яка є засновником споживача.

Пунктом 2.21, передбачено, що Споживачі, чисельність яких не дає змоги створити комісію для перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, перевірку знань проходять у комісії СНЗ.

У роботі такої комісії, як правило, бере участь керівник споживача, працівники якого проходять перевірку знань.

У цьому випадку комісія з перевірки знань призначається наказом (розпорядженням) керівника СНЗ. Члени комісії повинні проходити перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів в територіальному органі центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду один раз на три роки.

Головою комісії призначається представник центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"