+38 (044) 581-79-54

Правовий статус голови виконавчого органу господарського товариства

18 липня 2013 року

Гарагонич Олександр Васильович

кандидат юридичних наук, доцен кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України

Опубліковано: Науковий вісник УжНУ. Серія право. – 2013. – Випуск 21. Том 3

Статтю присвячено дослідженню проблем правового статусу голови виконавчого органу господарського товариства. Особливу увагу приділено аналізу особливостей правого статусу голови виконавчого органу у контексті його участі в корпоративних та трудових відносинах.

Ключові слова: голова виконавчого органу господарського товариства, обрання (призначення) голови виконавчого органу, відкликання (звільнення) голови виконавчого органу.

Статья посвящена исследованию проблем правового статуса председателя исполнительного органа хозяйственного общества. Особое внимание уделено анализу особенностей правового статуса председателя исполнительного органа в контексте его участия в корпоративных и трудовых отношениях.

Ключевые слова: председатель исполнительного органа хозяйственного общества, избрание (назначение) председателя исполнительного органа, отзыв (увольнение) председателя исполнительного органа.

This article is dedicated to the problems of the legal status of the head of the executive body of an economic society. Particular attention is given to the analysis of characteristics of legal status of the head of the executive body in the context of its participation in corporate and labor relations.

Key words: the head of the executive body of an economic society, the election (appointment) of the head of the executive body, the recall (discharge) of the head of the executive body.

На сьогоднішній день правовий статус голови виконавчого органу господарського товариства є одним із дискусійних питань, яке є надзвичайно важливим саме у період динамічного розвитку законодавства України, як для господарських товариства, їх учасників, так і для посадових осіб органів управління цих господарських організацій. Актуальності аналізу даного питання додає той факт, що голові виконавчого органу відводиться дуже серйозна роль, оскільки саме через нього господарське товариство набуває більшість прав та обов’язків, за допомогою вчинюваних ним дій виникають, змінюються та припиняються правовідносини, учасником яких є саме господарське товариство.

Сучасне правове регулювання відносин з корпоративного управління не сформувало єдиного чіткого розуміння та підходу до вирішення питань правового статусу голови виконавчого органу господарського товариства. Цій проблематиці присвячували свою увагу такі науковці як О. Блюмхардт, О. І. Виговський, О. М. Вінник, О. Р. Кібенко, В. М. Кравчук, О. М. Переверзєв, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін. Разом з тим, за умови існування деяких прогалин у регулюванні питань правового статусу голови виконавчого органу та необхідності однакового підходу до застосування норм законодавства у судовій та правозастосовній практиці, окреслені питання потребують подальшого поглибленого дослідження.

На практиці доволі часто виникають питання щодо призначення (обрання) голови виконавчого органу, необхідності його оформлення як працівника, звільнення (відкликання) його з займаної посади, можливості безоплатного виконання повноважень голови виконавчого органу, колізії норм корпоративного та трудового законодавства та ін. При вирішення більшості із зазначених питань, насамперед, необхідно з’ясовувати суб’єктом корпоративних чи трудових відносин виступає голова виконавчого органу у тій чи іншій ситуації.

Аналіз норм чинного законодавства дає підстави зробити висновок, що голова виконавчого органу господарського товариства може бути учасником як корпоративних відносин, так і трудових відносин.

Особливості статусу голови виконавчого органу господарського товариства як учасника корпоративних відносин визначаються нормами Господарського кодексу України (далі – ГКУ) [1], Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) [2], Закону України «Про господарські товариства» (далі – Закон про ГТ) [3], Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон про АТ) [4].

Відповідно до зазначених нормативно-правових актів виконавчий орган утворюється не у всіх видах господарських товариств. Утворення такого органу управління передбачено тільки в акціонерному товаристві (ст. 58 Закону про АТ), товаристві з обмеженою відповідальністю (ст. 62 Закону про ГТ, ст. 145 ЦКУ), товаристві з додатковою відповідальністю (ст. 62, ст. 65 Закону про ГТ). При цьому, законодавцем передбачена можливість створення як колегіального виконавчого органу (дирекція, правління), так і одноособового (директор, генеральний директор).

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону про ГТ, ч. 2 ст. 89 ГКУ голова колегіального виконавчого органу господарського товариства або особа, обрана директором (генеральним директором) товариства, як одноособовий виконавчий орган, є посадовими особами органу управління товариства. Разом з тим, законодавцем встановлюється обмеження щодо можливості поєднання однією особою посади голови виконавчого органу з посадами в інших органах господарського товариства. Так, згідно з ч. 4 ст. 58 Закону про АТ членом виконавчого органу акціонерного товариства (далі – АТ) може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства. А у товаристві з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) та товаристві з додатковою відповідальністю (далі – ТДВ) голова виконавчого органу не тільки не може бути членом ревізійної комісії (ч. 1 ст. 63 Закону про ГТ), але навіть і головувати на загальних зборах учасників товариства (ч. 6 ст. 62 Закону про ГТ).

Обрання (призначення) голови виконавчого органу (особи, яка здійснюватиме повноваження одноособового виконавчого органу) у процесі заснування господарського товариства здійснюється засновниками на установчих зборах (п. 6 ч. 2 ст. 10 Закону про АТ) або єдиним засновником (ч. 2 ст. 114 ЦКУ). Це обумовлено тим, що таке обрання відбувається на етапі, коли самого господарського товариства, як юридичної особи і суб’єкта господарських відносин, що діє через свої органи, ще не існує.

Обрання (призначення) особи головою виконавчого органу (особою, яка здійснюватиме повноваження одноособового виконавчого органу) в АТ, які вже діють, у порівнянні з ТОВ і ТДВ дещо відрізняються. Так, у ТОВ та ТДВ питання створення виконавчого органу належить до виключної компетенції загальних зборів учасників (п. 4 ч. 4 ст. 145 ЦКУ; ст. 59 Закону про ГТ). Тоді як в АТ обрання голови виконавчого органу належить до компетенції наглядової ради (п. 8 ч. 2 ст. 52 Закону про АТ). При цьому, статутом обрання голови виконавчого органу АТ може бути віднесено і до компетенції загальних зборів акціонерного товариства (п. 27 ч. 2 ст. 33 Закону про АТ) або навіть до компетенції самого колегіального виконавчого органу АТ (ч. 5 ст. 59 Закону про АТ).

Відомості про обрання особи головою виконавчого органу (особою, яка здійснює повноваження одноособового виконавчого органу) і набуття нею статусу посадової особи, яка має право без довіреності діяти від імені господарського товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства вносяться до Єдиного державного реєстру (далі – ЄДР). Зокрема, до ЄДР відповідно до абз. 10-12 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» вносяться відомості про органи управління юридичної особи – назва виконавчого органу; про прізвище, ім'я, по батькові, дату обрання (призначення) та реєстраційні номери облікових карток платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами; про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи [5].

Аналогічний обов’язок щодо внесення відомостей до ЄДР покладається на господарське товариство і в разі зміни голови виконавчого органу. Згідно з роз’ясненнями, наданими Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва у Листі № 6841 від 11.08.2008 року «Щодо пакету документів, який необхідно надати державному реєстратору у разі внесення змін у відомості про юридичну особу, пов'язаних зі зміною керівника» документом, який підтверджує факт обрання особи директором ТОВ та набуття нею статусу посадової особи товариства є протокол уповноваженого органу про призначення її на дану посаду [6].

Тобто, статусу учасника корпоративних відносин як голова виконавчого органу (одноособового виконавчого органу) особа набуває на підставі прийняття рішення уповноваженого органу господарського товариства (установчими зборами, єдиним засновником) про обрання (призначення) голови виконавчого органу, що оформляється відповідним протоколом (рішенням).

При цьому, набуття особою статусу голови виконавчого органу, як посадової особи, автоматично не створює для господарського товариства обов’язку по виплаті такій особі якої-небудь винагороди чи відшкодування. Такі виплати можуть здійснюватися лише на умовах, передбачених цивільно-правовим або трудовим договорам (контрактом), укладеним з особою.

Особливості статусу голови виконавчого органу господарського товариства як учасника трудових відносин визначаються нормами Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) [7].

Учасником трудових відносин голова виконавчого органу господарського товариства може стати тільки за умови оформлення його на роботу як керівника підприємства відповідно до норм трудового законодавства.

Згідно з ч. 4 ст. 65 ГКУ у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

При укладенні з особою трудового договору (контракту) у порядку, передбаченому главою ІІІ КЗпП (ст. ст. 21, 24, 24-1), такий договір (контракт) регулюватиме трудові відносини за участю голови виконавчого органу як працівника господарського товариства.

У такому разі, відповідно до ч.3 ст. 24 КЗпП укладення трудового договору оформлятиметься наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Відповідно до ст. 94 КЗпП за виконану ним роботу власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові заробітну плату - винагороду, обчислену, як правило, у грошовому виразі.

Тобто, виконання особою трудових обов’язків голови виконавчого органу як працівника господарського товариства згідно із законодавством може відбуватися тільки за винагороду, яка виплачується у формі заробітної плати.

Таким чином, безоплатне виконання фізичною особою функцій голови виконавчого органу господарського товариства допускається тільки за умови її участі у корпоративних відносинах. У такому разі набуття фізичною особою статусу голови виконавчого органу господарського товариства з наданням їй передбачених статутом повноважень посадової особи органу товариства (у т. ч. щодо підписання та подання звітності, ведення бухгалтерського обліку тощо) оформлятиметься протоколом установчих зборів (загальних зборів) чи рішенням єдиного засновника, без укладення трудового договору (контракту) та без оформлення наказу про зарахування працівника на роботу (про вступ на посаду директора).

Різний підхід законодавцем закладено у нормативно-правових актах і щодо застосування до голови виконавчого органу заходів оперативного впливу у разі неналежного виконання ним своїх обов’язків. Зокрема, такий вплив на голову виконавчого органу може здійснюватися у формі його усунення від виконання обов'язків (ч. 3 ст. 99 ЦКУ), відсторонення від виконання повноважень (абз. 1 ч. 2 ст. 61 Закону про АТ) чи відсторонення як працівника (ст. 46 КЗпП).

При цьому, усунення голови виконавчого органу товариства від виконання обов'язків або відсторонення його від виконання повноважень за своєю правовою природою, предметом регулювання правовідносин і правовими наслідками відрізняється від відсторонення працівника від роботи на підставі норм законодавства про працю. Саме тому можливість уповноваженого органу товариства усунути голову виконавчого органу від виконання ним обов'язків міститься не в приписах КЗпП, а у ст. 99 ЦКУ, тобто не є предметом регулювання нормами трудового права.

Реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управлінні шляхом прийняття компетентним органом рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання голови виконавчого органу цього об'єднання стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством. Такі рішення уповноваженого на це органу мають розглядатися не в межах трудових, а корпоративних правовідносин, що виникають між товариством і особами, яким довірено повноваження з управління ним.

У зв'язку з цим "усунення" відповідно до ч. 3 ст. 99 ЦКУ є дією уповноваженого органу товариства, спрямованою на унеможливлення здійснювати головою виконавчого органу в межах корпоративних відносин з товариством повноважень у сфері управлінської діяльності. Необхідність такої норми зумовлено специфічним статусом голови виконавчого органу, який отримав від уповноваженого органу товариства право на управління. За природою корпоративних відносин учасникам товариства має бути надано можливість у будь-який час оперативно відреагувати на дії особи, яка здійснює представницькі функції зі шкодою для інтересів товариства, шляхом позбавлення її відповідних повноважень.

Зважаючи на це, зміст положень ч. 3 ст. 99 ЦКУ треба розуміти як право компетентного (уповноваженого) органу товариства усунути голову виконавчого органу від виконання обов'язків, які він йому визначив, у будь-який час, на свій розсуд, з будь-яких підстав, але за умови, якщо в установчих документах товариства не були зазначені підстави усунення.

Така форма захисту, як зазначає Конституційний Суд України у своєму рішенні № 1-рп/2010 від 12 січня 2010 року, є специфічною дією носіїв корпоративних прав у відносинах з особою, якій вони довірили здійснювати управління товариством, і не може розглядатися в площині трудового права, зокрема в аспекті ст. 46 КЗпП [8].

Процедура втрати особою статусу голови виконавчого органу господарського товариства також залежить від того чи є така особа суб’єктом тільки корпоративних, чи й трудових відносин.

Втрата особою статусу голови виконавчого органу господарського товариства, як суб’єкта корпоративних відносин, відбувається внаслідок прийняття уповноваженим органом господарського товариства рішення про відкликання (припинення повноважень) голови виконавчого органу. Тоді як з точки зору законодавства України про працю статус голови виконавчого органу як керівника підприємства – суб’єкта трудових відносин у особи припиняється з моменту втрати нею статусу працівника підприємства, тобто з моменту звільнення.

У зв’язку з цим, на практиці можливі випадки, коли, наприклад, після оформлення наказу про звільнення особи як керівника підприємства з посади директора господарського товариства за власним бажанням, вона продовжує залишатись суб’єктом корпоративних відносин як голова виконавчого органу та посадова особа господарського товариства. Такий статус фізична особа матиме до набрання юридичної сили рішенням уповноваженого органу господарського товариства про відкликання (припинення повноважень) голови виконавчого органу.

Врахування наявності у голови виконавчого органу господарського товариства статусу суб’єкта корпоративних чи трудових відносин важливе і при вирішенні питання про підвідомчість спорів за його участі. У залежності від того чи є спір, що виник між господарським товариством та головою виконавчого органу, трудовим чи корпоративним, його розгляд може здійснюватися відповідно судом загальної юрисдикції або господарським судом.

Звичайно, проблеми правового статусу голови виконавчого органу господарського товариства та визначення його місця у системі корпоративних та трудових відносин не обмежуються вищезгаданими, що зумовлює необхідність спеціальних досліджень, присвячених саме цим питанням. Тим більше, що розвиток корпоративних відносин нерідко призводить до їх ускладнення, а відтак – і до появи нових проблемних питань. У зв’язку з цим питання, пов’язані з участю голови виконавчого органу господарського товариства у корпоративних та трудових відносинах, залишаються відкрити та актуальними і надалі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461

3. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

4. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384

5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст.1172

6. Щодо пакету документів, який необхідно надати державному реєстратору у разі внесення змін у відомості про юридичну особу, пов'язаних зі зміною керівника: Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 11серпня 2008 року № 6841 // Дебет-Кредит. – 2008. – № 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://dtkt.com.ua

7. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375

8. Рішення Конституційного Суду України № 1-рп/2010 від 12 січня 2010 року «У справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг» про офіційне тлумачення частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України» // Офіційний вісник України. – 2010. – № 3. – Ст.113

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"