+38 (044) 581-79-54

The indexing costs of fixed assets in tax accounting for increasing costs of amortization

Harahonych Oleksandr V.

Director of "B&C" Legal Company
PhD, advocate

Відповідно до п. 146.21 ст. 146 Податкового кодексу України (надалі - Кодекс) у редакції, що діяла до 01.01.2015 року, платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об'єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації. Збільшення вартості об'єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.  

Основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). Згідно з п. 144.1 ст. 144 Кодексу сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно до ст. 146 Кодексу, підлягає амортизації.

28 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» за N 71-VIII, положення якого у частині справляння податку на прибуток підприємств набрали чинності 01.01.2015 року.  

Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, пп. 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (П(С)БО 7), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року за № 92. Разом з тим п. 11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Кодексу передбачено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Отже, амортизації підлягає балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015 року, сформована станом на 31.12.2014 року за правилами податкового обліку.

Враховуючи те, що балансова вартість таких активів була визначена станом на 31 грудня 2014 року, формально за правилами податкового обліку, починаючи із 01.01.2015 року в Податковому кодексі України немає прямої норми, яка б Вам прямо заборонювала проіндексувати вартість основних засобів в податковому обліку на основі вартості основних засобів та нематеріальних активів, сформованих станом на 31.12.2014 року.Натомість, листомДержавної фіскальної служби України від 02.03.2015 року за №4307/6/99-99-19-02-02-15 «Щодо проведення податкової переоцінки об'єктів основних засобів станом на 31.12.2014 року» надається можливість проведення такої індексації у 2015 році.

У свою чергу наголошуємо, що з 01.01.2015 року зникла норма, яка надавала право платникам податків щорічно проводити індексацію вартості основних засобів для цілей податкового обліку, при цьому в переліку різниць відсутні коригування на суми дооцінок основних об’єктів засобів, а тому з 01.01.2015 року Кодексом не передбачено для цілей податкового обліку проведення індексації основних засобів.

Таким чином, на сьогоднішній день ми маємо ситуацію (колізію у законодавстві), згідно якої немає норми, яка б прямо забороняла підприємству про-індексувати вартість основних засобів; відсутня норма, яка б надавала право платникам податків щорічно проводити індексацію вартості основних засобів; а також немає жодних роз’яснень з приводу того, чи мають платники податків право проводити індексацію основних засобів на основі балансової вартості активів у 2016 році, які були визначені станом на 31 грудня 2014 року, а тому передбачити позицію контролюючого органу в конкретному випадку є фактично неможливим.

А тому, для мінімізації ризиків підприємства та прогнозування позиції контролюючого органу з цього питання, рекомендуємо звернутися із запитом про отримання індивідуальної податкової консультації в порядку ст. 52 Кодексу до контролюючого органу (існує можливість подання відразу у ДПІ, Головне управління (область) та ДФС України), використання (не використання) якої(-их) для підприємства не нестиме негативних податкових наслідків (ст. 53 Кодексу).

Contacts

Director

Garahonych Oleksandr

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - fax 

Executive Director

Kuzhukh Maksym 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - fax 

04211, Kyiv, Obolonska naberezhna, 7, Building 3, Оffice 2

Розробка сайтів "Liberty Digital"