+38 (044) 581-79-54

Нові правила зміни статутного капіталу АТ

Солонина Ігор Юрійович
юрист Юридичної компанії «Бі Ен Сі», адвокат

30 липня 2018 року 

 11 липня 2018 року мінюстом за № 805/32257 зареєстровано Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 червня 2018 року № 385, яким було затверджено Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства (далі – Порядок).
Цей Порядок поширюється на акціонерні товариства (далі АТ) (крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу, і не поширюється на випадки зміни розміру статутного капіталу АТ при приєднанні або виділення.

Необхідно зазначити, що з'явиться можливість переказу грошових зобов'язань в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості заздалегідь визначеному колу осіб (крім банків) і конвертації конвертованих облігацій в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості серед власників конвертованих облігацій (крім банків).

Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) повинен складати 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальних заробітних плат на момент створення (реєстрації) АТ, на дату реєстрації змін до статуту товариства.

АТ не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу та публічній пропозиції в процесі емісії акцій, якщо розмір власного капіталу менше статутного капіталу. При цьому враховується розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та публічній пропозиції в процесі емісії акцій додаткового випуску.
До Положення введено термін «кваліфіковані інвестори в фінансові інструменти» та визначено, що це - інвестори в фінансові інструменти, що володіють вміннями, досвідом і знаннями в області ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень про здійснення операцій за фінансовими інструментами.
До них відносяться:
 • міжнародні фінансові організації;
 • іноземні держави та їх центральні банки;
 • держава Україна в особі уповноважених нею органів державної влади, Нацбанк;
 • професійні учасники ринку цінних паперів, банки і страхові компанії;
 • юрособи, в тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з критеріїв:
 1. підсумок балансу становить не менше 20 млн євро за курсом Нацбанку за станом на день останньої річної звітності;
 2. річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 млн євро за курсом Нацбанку за станом на день останньої річної звітності;
 3. власні кошти складають не менше 2 млн євро за курсом Нацбанку за станом на день останньої річної звітності.
АТ може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів .
Джерелами збільшення статутного капіталу АТ є:
 • додаткові внески у формі грошових коштів; майна, майнових прав (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів); немайнових прав, що мають грошову вартість;
 • додатковий капітал в частині емісійного доходу (його частина);
 • прибуток (його частина).
Шляхи збільшення статутного капіталу АТ: підвищення номінальної вартості акцій і розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
АТ може здійснити зменшення статутного капіталу виключно за рішенням загальних зборів акціонерів.
Шляхи зменшення статутного капіталу АТ, якщо це передбачено статутом товариства:
 • зменшення номінальної вартості акцій;
 • анулювання раніше викуплених та іншим чином придбаних товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
Розділом IVвизначено особливості збільшення або зменшення статутного капіталу окремих категорій АТ.

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"