+38 (044) 581-79-54

Створення лізингової компанії

Дем'янчук Дмитро Миколайович
юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»
2серпня 2018 року
 
Лізинг – це передача однією стороною (лізингодавцем) за договором лізингу, іншій стороні (лізингоодержувачу) у користування майна, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця, відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг) на певний строк і за встановлену плату лізинговий платіж).
Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.
Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).
Реєстрація лізингових компаній відбувається в чотири етапи:
І – Реєстрація юридичної особи.
ІІ – Внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
ІІІ – Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності знадання послуг з фінансового лізингу.
ІV – Поставка на обліг до Державної служби фінансового моніторингу України.
Щодо процедури реєстрації юридичної особи, слід зазначити, що вона відбувається в загальному порядку визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» без жодних на те особливостей, а тому відразу зосередимось на порядку внесенні інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
Згідно Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами-суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, юридична особа має можливість надавати послугу з фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового лізингу та враховано вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг, а також за наявності:
1) внутрішніх правил з надання послуги з фінансового лізингу, затверджених уповноваженим органом   юридичної   особи,   згідно установчих документів;
2) кваліфікованих працівників, які безпосередньо здійснюють діяльність з фінансового лізингу (укладання, супроводження та виконання відповідних договорів), які мають вищу освіту   за фінансовим, економічним або юридичним напрямами, та не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;
3) довідки про взяття на облік юридичної особи (далі - Довідка),   виданої   Нацкомфінпослуг;
4) керівників (засновників), які не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;
5) документа,   що   підтверджує   право   власності   або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи.
Юридичні особи, які систематично надають послуги з фінансового лізингу (уклали протягом календарного року три та більше договорів фінансового лізингу) або уклали хоча б один договір фінансового лізингу на суму, що дорівнює чи перевищує 80000 гривень, у своїй діяльності повинні керуватись вимогами Закону   України   «Про   запобігання   та   протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та іншими   нормативними актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу мають обов'язково містити:
Порядок, особливості надання послуг з фінансового лізингу юридичною особою;
Порядок здійснення внутрішнього контролю за наданням послуг з фінансового лізингу клієнтам;
Порядок   обліку   укладених та виконаних договорів фінансового лізингу та подання звітності до Нацкомфінпослуг.
Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу мають обов'язково визначати відповідальність посадових осіб та працівників, до службових (посадових) обов'язків яких належать безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів.
Для   отримання   Довідки   юридична   особа   подає до Нацкомфінпослуг такі документи:
Заяву про взяття на облік юридичної особи;
Реєстраційну картку юридичної особи із загальною інформацією про юридичну особу;
Копії зареєстрованих установчих документів та всіх змін і доповнень до них на момент подання заяви, засвідчені нотаріально або органом, який зареєстрував оригінал документа;
Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру   юридичних   осіб   та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням);
Довідку   про     освітньо-кваліфікаційний     рівень працівників юридичної особи;
Довідку про відсутність у керівників (засновників) непогашеної  або незнятої судимості за корисливі злочини (у довільній формі);
Копію документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи, яка засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою юридичної особи;
Копію   наказу   юридичної   особи   про   призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу,   яка засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою юридичної особи.
Крім того, Реєстраційна картка юридичної особи із загальною інформацією про юридичну особу та Довідка про відсутність у керівників (засновників) непогашеної   або незнятої судимості за корисливі злочини (у довільній формі) надаються юридичною особою також в електронній формі у форматі DBASE-IV. При цьому структура файлів та їх опис встановлюється Нацкомфінпослуг додатково.
Документи, що подаються юридичною особою для взяття на облік повинні бути оформлені з дотриманням наступних вимог:
Документи   мають   бути викладені державною мовою, відповідно до законодавства України.
Документи   мають відповідати вимогам законодавства України.
Документи   мають   бути   підписані   керівником   та засвідчені печаткою юридичної особи.
Строк, що минув з моменту підписання всіх документів (крім установчих), не повинен перевищувати одного місяця.
Інформація, яка подається в електронній формі, має відповідати інформації у паперовій формі та подаватися у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг.
Процедура взяття на облік юридичної особи включає:
1. Перевірку наданих юридичною особою до Нацкомфінпослуг документів щодо їх комплектності та повноти інформації, яка вказана в цих документах відповідно до цього Положення.
2. Перевірку електронної форми документів, що подається юридичною особою, на відповідність встановленим Нацкомфінпослуг вимогам та наданим документам.
3. Прийняття рішення про видачу юридичній особі Довідки.
4. Схвалення Нацкомфінпослуг, як колегіальним органом, рішення   про видачу юридичній особі Довідки в установленому порядку.
5. Внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, оформлення і видача юридичній особі Довідки.
Якщо юридична особа відповідає встановленим законодавством вимогам, та подала всі необхідні документи Нацкомфінпослуг зобов’язана прийняти рішення про взяття юридичної особи на облік не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від юридичної особи.
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» до переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відноситься діяльність з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
Так, для отримання лізинговою компанією ліцензії на провадження господарської діяльності знадання послуг з фінансового лізингу, така юридична особа повинна подати до Нацкомфінпослуг вичерпний перелік документів згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
Зокрема, до Нацкомфінпослуг подається заява про отримання ліцензії та до неї додаються:
анкета керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо керівником та головним бухгалтером фінансової установи);
опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках;
копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
примірні договори про надання фінансових послуг.
Нацкомфінпослуг протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.
Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання Нацкомфінпослуг заяви про отримання ліцензії.
Набуття лізинговою компанією права на провадження господарської діяльності знадання послуг з фінансового лізингу, відбувається з моменту внесення рішення Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Як вже зазначалось, юридичні особи, які систематично надають послуги з фінансового лізингу, у своїй діяльності повинні керуватись вимогами Закону   України   «Про   запобігання   та   протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Згідно умов даного Закону юридичні особи, які систематично надають послуги з фінансового лізингу є суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Виходячи із вимог даного Закону, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу (Державна служба фінансового моніторингу України) та повідомляти спеціально уповноваженому органу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України про:
призначення чи звільнення відповідального працівника;
призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності;
зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або про відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов’язки:
іншу інформацію визначену ч. 2 ст. 6 Закону   України   «Про   запобігання   та   протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Лізингова компанія зобов’язана стати на облік у Держфінмоніторингу як суб’єкт протягом трьох робочих днів з дати призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник), але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом) шляхом подання Держфінмоніторингу інформації, необхідної для взяття його на облік.
Інформація, необхідна для взяття лізингової компанії на облік, подається в паперовому вигляді та обов’язково повинна містити відомості про реєстрацію лізингової компанії, її місцезнаходження, відповідального працівника, особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності (у разі призначення такої особи), а також відокремлені підрозділи лізингової компанії у разі їх наявності.
Таким чином, після усіх чотирьох успішно пройдених етапів створення, лізингова компанія з впевненістю та у відповідності до чинного законодавства може провадити господарську діяльність знадання послуг з фінансового лізингу.

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"